Polityka Prywatności

Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przetwarzanych na potrzeby realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola Niepublicznego ŻAK z siedzibą w Oławie, przy ul. Żołnierzy Armii Krajowej 9 jest – P.P.H.U. ARFIT – Beata Woźniaczek, 55-200 Oława, ul. Baczyńskiego 22.

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: przedszkolezak@wp.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez P.P.H.U. ARTFIT – Beata Woźniaczek Państwa danych osobowych?

Zestaw danych osobowych dziecka: imię, nazwisko, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, obywatelstwo, informacja o stanie zdrowia, wizerunek.

W celach przyjęcia dziecka do przedszkola, a następnie utrzymania komunikacji potrzebujemy także Państwa danych jako opiekuna prawnego: imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzany przez nas wizerunek dziecka jak i rodzica (opiekuna prawnego) oraz gości (rodziny dzieci) obejmuje zdjęcia oraz filmy zamieszczane na stronie internetowej przedszkola, w gazetach, w mediach społecznościowych administrowanych przez Przedszkole Niepubliczne ŻAK z wydarzeń oraz imprez organizowanych przez przedszkole.

W momencie korzystania z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot wychowawczy, a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki wychowawczej dziecku i realizacja celów dydaktycznych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
i jej małoletnie dziecko, bądź tylko udzielenie odpowiedzi dotyczącej możliwości zawarcia umowy.

Cel Przetwarzania:

ï ustalenie tożsamości rodziców / opiekunów prawnych i dziecka przed rozpoczęciem opieki,

ï zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych,

 • promocja Przedszkola Niepublicznego ŻAK,

ï marketing bezpośredni oraz przygotowanie i przedstawienie oferty usług własnych administratora,

ï ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń.

Realizujemy Państwa prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do odbioru dziecka.

Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu, adresem email oraz adresem do korespondencji.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się
z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Państwa danych osobowych

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie
z celami przetwarzania danych osobowych, opisanymi powyżej, podstawą prawną dla nas do przetwarzania danych osobowych będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa zgoda;
 • wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Państwem;
 • uzasadniony interes prawny Przedszkola Niepublicznego ŻAK;
 • zgodność z przepisami prawa.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przekazywane tylko:

 • instytucjom upoważnionym, tj. Urzędowi Miasta, na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
 • firmom współpracującym, z którymi posiadamy podpisane stosowne umowy i tylko jeśli to jest niezbędnie konieczne.

Za zgodne z prawem należy uznać przekazanie danych osobowych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Podejmujemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą
i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe NIE są przekazywane poza Unię Europejską.

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Przedszkole nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych
w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów
i współpracy z nami. 

Jeśli Państwa dziecko uczęszcza do naszej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany
w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Czy podanie Państwa danych jest obowiązkiem?

Dane identyfikacyjne rodziców (opiekunów prawnych) i dziecka są niezbędne do zawarcia umowy oraz do prowadzenia działalności statutowej przedszkola zgodnie z przepisami prawa. Niepodanie danych do celów, o których mowa wyżej będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych.

Informujemy, iż dobrowolne jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz wyrażenie zgody w celach marketingowych. 

Jakie Państwo macie prawa?

Chcemy, abyście Państwo wiedzieli jakie prawa Wam przysługują:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i danych osobowych swojego dziecka,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane (dane osobowe Twojego dziecka) możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. Twoje dane osobowe (dane osobowe Twojego dziecka) przestały być niezbędne do celów,
  w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 3. Twoje dane osobowe (dane osobowe Twojego dziecka) są przetwarzane niezgodnie
  z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych (danych osobowych Twojego dziecka) wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat (bądź Twojego dziecka) lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (danych osobowych Twojego dziecka) w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych (danych osobowych Twojego dziecka)  – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych (danych osobowych Twojego dziecka) jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe (dane osobowe Twojego dziecka) przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych (danych osobowych Twojego dziecka)  – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe (dane osobowe Twojego dziecka).
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych (danych osobowych Twojego dziecka), usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące (bądź Twojego dziecka), które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych (danych osobowych Twojego dziecka) oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane (dane osobowe Twojego dziecka) niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Pliki cookies

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:

 • zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony,
 • poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony,
 • ulepszają funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies
w przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności
w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookie są używane do zbierania ogólnych danych statystycznych na temat naszej strony, takich jak ilość odwiedzin. Możecie Państwo kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl aby dowiedzieć się więcej); jednak w przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej witryny mogą zostać ograniczone.

Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.