Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

 • godziny otwarcia 6.00- 17.00
 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • pomoce nauczyciela w każdej grupie
 • konsultacje pedagogiczne dla rodziców
 • strona internetowa z relacjami z działalności przedszkola i artykułami edukacyjnymi dla rodziców

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • (uzależnione od wieku dzieci)
 • nauka języka angielskiego
 • muzyka z rytmiką
 • zajęcia z wychowania fizycznego
 • zajęcia z robotyki
 • zajęcia szachowe
 • joga dla dzieci
 • cykliczne koncerty i teatrzyki przedszkolne na terenie placówki
 • zajęcia artystyczne w tym wdrażanie do kontaktu z muzyką poważną, edukacją teatralną i plastyczną
 • zajęcia z logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych wg potrzeb dzieci

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6:00 – 9:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ze śpiewem, zabawy integracyjne,

9:00 – 9:30 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania, posiłku,

9:30 – 12:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach realizowanego programu:

zajęcia plastyczne

zajęcia muzyczne

zajęcia sportowe

zajęcia językowe

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

obserwacje przyrodnicze

zajęcia rozwijające zainteresowania

12:00 – 12:30 czynności samoobsługowe, obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

12:30 – 14:00 odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym,

14:00 – 14:20 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku,

14:20 – 17:00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zajęcia indywidualne.

 

Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do ustalania ilości zajęć edukacyjnych w tygodniu w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb oraz możliwości organizacyjnych placówki.